Turle Wax Pure Wash shampoon

20,99

Tootekood: TW54026 Kategooria:

Kirjeldus

Väga heade pesemisomadustega rikkalikult vahutav autošampoon. Ei kahjusta vahakihti, hermeetikuid ega professionaalseid pinnakatteid. Sisaldab pH-neutraalseid pindaktiivseid aineid. Eemaldab kergesti maanteemustuse, seda on kerge maha loputada. Meeldiva lõhnaga. Šampoon toimib mehaanilises saaste eemaldamise protsessis sünteetilise savi määrdeainena. Kasutamine. Peske autot otsese päikese eest varjatud kohas. Ärge kandke vahendit kuumale pinnale. Enne mehaanilise saastest puhastamise alustamist peske sõiduk käsitsi põhjalikult puhtaks. Pealekandmine vahupihustiga. Lisage 100 ml šampooni vahupihusti dosaatorisse ja lisage u 1 L sooja vett. Loksutage, et vesi ja šampoon seguneksid. Pihustage ühtlaselt pinnale suunaga ülevalt alla, kasutage mikrokiududest pesukinnast. Peske ühte paneeli korraga. Loputage pesukinnast sageli puhtas vees. Loputage sõiduk ja kuivatage lapiga. Mehaanilise saaste eemaldamiseks lisage 100 ml šampooni vahupihusti dosaatorisse ja lisage u 1 L sooja vett. Loksutage, et vesi ja šampoon seguneksid. Pihustage ühtlaselt pinnale suunaga ülevalt alla. Hõõruge sünteetilise savikindaga korraga ühte paneeli edasi-tagasi liigutustega. Loputage savikinnast sageli puhtas vees. Loputage sõiduk ja kuivatage lapiga. Käsipesu. Valage 1-2 korgitäit (30 ml) šampooni 10-liitrisesse ämbrisse. Täitke ämber veega. Peske sõiduk alustades katusest, loputage ja kuivatage. Ettevaatust. Sisaldab: Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts, BENZISOTHIAZOLINONE, Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida udu/auru /pihustatud aine sissehingamist. Pärast käitlemist pesta hoolega käed. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitseprille/ kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne järgmist kasutamist. Sisu/konteiner kõrvaldada erijäätmete kogumispunkti kaudu vastavalt kohalikele/ riiklikele eeskirjadele. Sisaldab 5-15% anioonseid pindaktiivseid aineid, <5% amfoteerseid pindaktiivseid aineid, BENZISOTHIAZOLINONE. Lõhnaaine sisaldab LINALOOL